Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, , po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z.R. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 9 czerwca 2014 r. postanawia: -- odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przyznania Z.R. prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Przesyłka pocztowa zawierająca wskazane postanowienie została doręczona wnioskodawcy dnia [...], co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 61).

Pismem z dnia [...], złożonym tego samego dnia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, Z.R. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie Sądu z dnia 9 czerwca 2014 r., domagając się jednocześnie przywrócenia terminu do wniesienia tegoż zażalenia.

W tym względzie oświadczył, że do uchybienia terminowi doszło bez jego winy. W ocenie wnioskodawcy złożył pismo procesowe zawierające zażalenie i wniosek o przywrócenie terminu w siedzibie najbliższego mu sądu administracyjnego, a tym samym nie dopuścił się uchybienia terminowi zawitemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Z kolei w myśl art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W pierwszej kolejności należy jednak zbadać, czy wniosek o przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej w ogóle jest dopuszczalny, bowiem spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 p.p.s.a.).

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że skuteczne rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy można jednoznacznie stwierdzić, że strona faktycznie uchybiła terminowi do dokonania konkretnej czynności procesowej, w tym wypadku terminowi do wniesienia zażalenia na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 9 czerwca 2014 r. (por. postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II GZ 222/12 dostępne w bazie orzeczeń CBOiS).

Nie ulega wątpliwości, ze w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca otrzymał postanowienie Sądu z dnia 9 czerwca 2014 r. w dniu [...]. Zatem od tej daty rozpoczął bieg termin do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, który upłynął w dniu [...]. Tymczasem Z.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia w dniu [...], to jest w dniu kiedy termin do wniesienia sprzeciwu nie zakończył jeszcze biegu.

Z uwagi na powyższe wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu należało uznać za przedwczesny, a tym samym niedopuszczalny.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej