Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Janeczko, Sędziowie NSA A. Plucińska-Filipowicz (spr.), Maria Wiśniewska, Protokolant Beata Smulska, po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej ze skargi kasacyjnej Spółdzielni [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 lutego 2004 r. sygn. akt II S.A./Łd 671/02 w sprawie ze skargi M. i J. P. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu skargi M. i J. P. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie - uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą w obszernym uzasadnieniu wyroku wskazując wady postępowania administracyjnego mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła Spółdzielnia [...] w imieniu własnym, załączając do niej odpis skargi, dowód wniesienia opłaty sądowej oraz pełnomocnictwo radcy prawnego. W skardze kasacyjnej wnosi się o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości, zarzucając naruszenie przepisów postępowania "mających istotny wpływ na wynik sprawy" /art. 174 pkt 2/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./, zwanej dalej "ppsa". W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podnosi się, iż Sąd wydal wyrok nie czyniąc we własnym zakresie koniecznych ustaleń, do czego był zobowiązany w oparciu o art. 106 ( 5 ppsa. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 175 ( 1 ppsa skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniami wynikającymi z ( 2 i 3. W myśl art. 176 ppsa skarga kasacyjna powinna m. in. czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie.

Wprowadzenie tzw. przymusu adwokackiego /radcowskiego/ a więc nałożenie obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez określonych ustawowo profesjonalistów powoduje, iż skarga ta powinna być odpowiednio, w profesjonalny sposób sformułowana i podpisana.

Skarga kasacyjna nie odpowiadająca ustawowym wymaganiom formalnym, jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie wskazuje się wprawdzie w skardze kasacyjnej, iż jej podstawą jest naruszenie przepisów postępowania /art. 174 pkt 2 ppsa/ i podaje, iż naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy, jednakże nie podano konkretnego przepisu postępowania przed sądem administracyjnym, którego naruszenie stanowi podstawę tej skargi.

Podanie jako podstawy skargi kasacyjnej "naruszenie przepisów postępowania, mających istotny wpływ na wynik sprawy" /art. 174 pkt 2/ ppsa nie odpowiada dyspozycji art. 176 ppsa w zakresie przytoczenia podstaw kasacyjnych, skoro nie przywołano konkretnego przepisu, którego naruszenie przez Sąd mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Wskazanie w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, iż w postępowaniu w danej sprawie ma zastosowanie przepis art. 106 ( 5 ppsa stanowiący, iż do postępowania dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a więc art. 248 ( 1 kpc nie może być rozumiane jako powołanie podstawy skargi kasacyjnej, skoro Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, która powinna być sformułowana, zwłaszcza w zakresie podstaw kasacji, w sposób jasny, nie wymagający dokonywania jakichkolwiek czynności wyjaśniających.

Strona 1/2