Skarga kasacyjna na uchwałę Z. Z. M. "P." w K. w przedmiocie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Edward Janeczko po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. M. "P." w K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. sygn. akt II SA/Kr 998/03 w sprawie ze skargi Gminy M. na uchwałę Z. Z. M. "P." w K. z dnia [...] grudnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) stanowi, że w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r., w których nie upłynął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, strona może w określonym tym przepisem terminie tj. do 31 marca 2004r. wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej w myśl art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia. Stosownie do powołanego przepisu art. 101 ustawy - Przepisy wprowadzające... skargę wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego i skarga musi odpowiadać warunkom określonym w art. 176 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz musi być zgodnie z art. 175 § 1 ustawy sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Natomiast art. 221 tej ustawy stanowi, że pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Opłaty sądowe to wpis i opłata kancelaryjna - art. 212 § 1 ustawy.

Wpis od skargi kasacyjnej pobiera się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Wpis stały został określony w § 2 rozporządzenia.

W tej sprawie wpis stały od skargi, dotyczącej uchwały zgromadzenia związku między gminnego wynosi 300 zł (§ 2 ust. 1 pkt 4 powołanego wyżej rozporządzenia), zaś wpis od skargi kasacyjnej - 150 zł ( § 3 tego rozporządzenia). Uiszczono natomiast wpis w wysokości 50 zł znakami opłaty sądowej.

Według art. 219 § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, istnieje obowiązek uiszczenia opłaty sądowej gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Już z tego względu skarga kasacyjna nie została należycie opłacona w rozumieniu art. 221 tej ustawy. Uiszczono ponadto wpis w niższej, niż należna, wysokości. Skarga kasacyjna została zaś wniesiona przez radcę prawnego.

Z tego względu skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 221 oraz art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Strona 1/1
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne