Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.
Uzasadnienie strona 2/2

W tym stanie prawnym, aby wskazać organ wyższego stopnia, w rozumieniu art. 17 Kpa, właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji na podstawie nieistniejącej normy prawnej, ustalić trzeba czy zadania związane z wynikającą z tej normy kompetencją są zadaniami realizowanymi w obecnym stanie prawnym przez organy administracji rządowej, czy też organy samorządu terytorialnego i w tym ostatnim przypadku - w związku z brzmieniem art. 17 pkt 1 Kpa - czy pozostają w zakresie zadań własnych czy zleconych. Jeżeli pozostają w zakresie zadań organów samorządu terytorialnego to ustaleń wymaga czy istnieje ustawa, która poprzez wskazanie innego organu właściwego do załatwienia sprawy wyłącza samorządowe kolegium odwoławcze jako organ wyższego stopnia w danej sprawie realizowanej przez organy samorządu terytorialnego.

Ustaleń tych w tym konkretnym stanie prawnym i faktycznym nie sposób dokonać inaczej niż poprzez instytucję domniemania zadań i kompetencji na rzecz określonego pionu administracji publicznej tj. na rzecz samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.

Jeżeli tak to następstwo prawne nieistniejącego organu w zakresie nieistniejącej regulacji /kompetencji/, na użytek wskazania organu wyższego stopnia jako właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej organu pierwszej instancji podjętej na podstawie tej regulacji wyprowadzać należy z całokształtu obowiązujących przepisów prawnych normujących zakres spraw pośród których można byłoby pomieścić nieistniejącą kompetencję.

W niniejszej sprawie przejmowanie odłogowanych gruntów rolnych, mimo że przypisane administracji rządowej zostało przekazane po reformie administracji publicznej 1990 r. organom gmin jako zadanie zlecone. Zdaniami zleconymi samorządowi terytorialnemu /starostom/ są także inne zadania zakresu gospodarki nieruchomościami. Można zatem racjonalnie założyć, że gdyby ta konkretna kompetencja pozostawała w systemie prawnym RP, byłaby pomieszczona pośród zadań ustawowo zleconych organom samorządu terytorialnego. Jeżeli tak to w tej konkretnej sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego sporu kompetencyjnego organem właściwym do podjęcia rozstrzygnięcia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., bowiem to Kolegium a nie wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, w myśl art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawy szczególne stanowiłyby inaczej. W niniejszym przypadku takich regulacji stanowiących inaczej nie ma i dlatego orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 4 w związku z art. 15 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./.

Strona 2/2