Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy W.
Tezy

Wyłączenie właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych jest możliwe jedynie mocą przepisu szczególnego, który wówczas ma zastosowanie przed ogólną zasadą wynikającą z art. 17 pkt 1 Kpa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Tadeusza K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym we W. a Wojewodą K.-P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy W. postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. jako organ właściwy do rozpoznania zażalenia na bezczynność Wójta Gminy W.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 27 października 2003 r. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., na podstawie art. 65 par. 1 Kpa, przekazał Kierownikowi Oddziału Zamiejscowego K.-P. Urzędu Wojewódzkiego we W., zażalenie Tadeusza K. na bezczynność Wójta Gminy W. w sprawie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy. Uzasadniając przekazanie sprawy, Prezes SKO powołał przepisy art. 17 pkt 1 Kpa i art. 50 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /t.j. Dz.U. 2001 nr 87 poz. 960 ze zm./, z których wynika, że wojewodowie są organami wyższego stopnia i sprawują nadzór nad działalnością gminy w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, jak również są organami nadrzędnymi w sprawach rozstrzygnięć dotyczących ewidencji ludności.

Pismem z dnia 5 listopada 2003 r. K.-P. Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy we W. zwrócił Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. zażalenie Tadeusza K., powołując się na art. 17 pkt 1 Kpa, zgodnie z którym organami wyższego stopnia w rozumieniu tego kodeksu w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze chyba, że ustawy szczególne stanowią inaczej. Skoro ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, jako ustawa szczególna, nie wskazuje innego podmiotu jako organu wyższego stopnia w tym zakresie, to zażalenie powinno być rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W.

Pismem z dnia 27 lutego 2004 r. T. K. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego w ten sposób negatywnego sporu kompetencyjnego. Skarżący domagał się wskazania Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. jako organu właściwego do rozpoznania złożonego przez niego zażalenia na bezczynność Wójta Gminy W. oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu skarżący przytoczył argumenty przedstawione w piśmie K.-P. Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy we W., powołał się ponadto na orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w T. i B., wydane w analogicznych sprawach.

W odpowiedzi na wniosek, pozostające w sporze organy podtrzymały swoje stanowiska, zaprezentowane w powołanych wyżej pismach, przekazujących sobie wzajemnie zażalenie wnioskodawcy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest uzasadniony. W myśl art. 37 par. 1 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminie służy stronie zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Zgodnie z wcześniej obowiązującą wersją art. 17 pkt 1 Kpa, organy wyższego stopnia określone były expressis verbis, co wobec wyczerpującej regulacji prawnej, wyłączało wszelkie wątpliwości interpretacyjne. Natomiast obecnie przepis art. 17 pkt 1 Kpa, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa /Dz.U. nr 116 poz. 1126/ stanowi, że organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze chyba, że ustawy szczególne stanowią inaczej.

Strona 1/2