Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Tezy

Przepis art. 220 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ dotyczy strony działającej bez adwokata, która korzystała z pomocy adwokata lub radcy prawnego jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej, zgodnie z wymogiem art. 175 par. 1 powołanej wyżej ustawy. Ten artykuł nie ma natomiast zastosowania w przypadku skargi wnoszonej przez adwokata strony, który powinien z racji wykonywanego zawodu posiadać prawidłowe rozeznanie przepisów prawa i ich interpretacji.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Urszuli J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2004 r., SA/Bd 2949/03 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2004 r., SA/Bd 2949/03 w sprawie ze skargi Marii M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 września 2003 r., (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

W sprawie ze skargi Marii M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia 8 września 2003 r., (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowania obiektu budowlanego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2004 r., SA/Bd 2949/03, uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że decyzja ta nie podlega wykonaniu. Od doręczonego w dniu 23 czerwca 2004 r. pełnomocnikowi uczestniczki postępowania Urszuli J., adwokatowi Wandzie K. wyroku, wniosła ona w dniu 23 lipca 2004 r. skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 16 września 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę kasacyjną z powodu nieuiszczenia wymaganej opłaty sądowej od wniesionej skargi kasacyjnej.

Na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, doręczone w dniu 28 września 2004 r., adwokat skarżącej Wanda K., w dniu 5 października 2004 r. złożyła zażalenie, w którym wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Twierdzi, że Sąd niesłusznie odrzucił skargę kasacyjną skarżącej Urszuli J., błędnie stosując przepisy dotyczące obowiązku uiszczenia wpisu, ponieważ przepis par. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/ wskazuje, że wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2004 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Wpis od skargi kasacyjnej jest wpisem stałym i wynosi, zgodnie z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/, połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Zgodnie z art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W niniejszej sprawie, należny wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony. Zgodnie ze znajdującym się w aktach pełnomocnictwem, skargę kasacyjną wniosła pełnomocnik skarżącej adwokat Wanda K. Stosownie do powołanego wyżej przepisu art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd nie wzywa adwokata ani radcy prawnego do uiszczenia opłat od wnoszonych przez nich pism. Przepis art. 220 par. 1 dotyczy strony działającej bez adwokata, która korzystała z pomocy adwokata lub radcy prawnego jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej, zgodnie z wymogiem art. 175 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ten artykuł nie ma natomiast zastosowania w przypadku skargi wnoszonej przez adwokata strony, który powinien z racji wykonywanego zawodu posiadać prawidłowe rozeznanie przepisów prawa i ich interpretacji. Natomiast odnosząc się do przywołanego w zażaleniu przepisu par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepis ten ma zastosowanie, zgodnie ze swoją treścią, przy uiszczaniu wpisów stałych od skargi.

Błędne jest twierdzenie adwokat skarżącej, że można rozszerzyć jego działanie również do skargi kasacyjnej. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1