Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Stebnicka po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2004r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Wojewody [...] od Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2004r. sygn. akt II SA/Wr 71/04 o ustalenie wpisu w sprawie ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] z dnia 27 listopada 2003r. w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia uchylić zaskarżone Zarządzenie