Sentencja

postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Gdańsku
Uzasadnienie

Orzeczenia ustalające obowiązek naprawienia przez skarżącego szkody w mieniu wojskowym nie mają charakteru decyzji administracyjnych, orzekają bowiem w przedmiocie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Gdańsku