Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2004r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Ł. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...].04.2001 r. Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów postanawia umorzyć postępowanie sądowe w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 13 stycznia 2004 r.

Inne orzeczenia o symbolu:
612 Sprawy geodezji i kartografii
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Uzasadnienie

Wnioskami z dnia 13 lutego 2004 r. (złożonymi w Sądzie w dniu 16 lutego 2004 r.) pełnomocnik skarżącego E. Ł. - A. Ł.-C. wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 13 stycznia 2004 r. wnosząc równocześnie o przywrócenie terminu do jego sporządzenia. Jako uzasadnienie podała, że ze względu na jej nieobecność jako pełnomocnika spowodowaną leczeniem sanatoryjnym nie mogła w terminie ustawowym złożyć wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku zapadłego w dniu 13 stycznia 2004 r. O stanie sprawy i treści zapadłego rozstrzygnięcia powzięła wiadomość dopiero 13 lutego 2004 r. przeglądając akta sprawy w sekretariacie Sądu i z tego względu nie ponosi winy za uchybienie terminowi.

Następnym pismem złożonym w dniu 25 lutego 2004 r. A. Ł.- C. wycofała złożone w imieniu skarżącego wnioski z dnia 13 lutego 2004 r.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Skoro pełnomocnik skarżącego wycofał swój wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, to postępowanie w tym zakresie jako bezprzedmiotowe nie powinno być prowadzone i podlega umorzeniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie na podstawie art. 86 § 1, art. 161 § 1 pkt 1 w/z z art. 166 i art. 16 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
612 Sprawy geodezji i kartografii
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego