Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany klas bonitacyjnych gruntów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Czarnik po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. spółka z o.o. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany klas bonitacyjnych gruntów -postanawia- umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

SA/ Rz 1255/03

Uzasadnienie

Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. 153, poz. 1271 ze. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie jest właściwy do rozpatrzenia skarg wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, jeżeli skargi nie zostały rozpatrzone przez NSA OZ w Rzeszowie do dnia 1 stycznia 2004 r. Z tego względu rozpoznanie skargi spółki A. sp z o.o. jest kompetencją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Skarżąca w dniu 14 sierpnia 2003 r złożył w NSA OZ w Rzeszowie skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] lipca 2003 r, [...], utrzymującą w mocy decyzję Starosty Powiatu [...] z dnia [...] maja 2003 r, [...] w sprawie przeklasyfikowania działek nr 253/1 i 252/1 poł. W G. będących własnością C. i E. O.

W dniu 27 stycznia 2004 r skarżąca wniosła do Sądu pismo, w którym domagała się cofnięcia swojej skargi, wskazując, że wniosek z dnia 27 stycznia 2004 r dotyczy sprawy skargi na decyzję WINGiK z dnia [...] lipca 2003 r., [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył co następuje. Art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. 153, poz. 1270) dalej: p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczne cofnięcie skargi ma miejsce wówczas, gdy oświadczenie złożone we wniosku do sądu nie budzi wątpliwości co do skutków, które skarżący zamierza osiągnąć. W sprawie rozstrzyganej przez Sąd skarżaca jednoznacznie stwierdziła, że skargę cofa. Oświadczenie tej treści jest wypełnieniem dyspozycji art. 161 § 1 pkt 1 p.s.a w związku z art.60 p.s.a.., a to skutkuje koniecznością umorzenia postępowania przez Sąd, o ile cofnięcie skargi nie prowadzi do utrzymania w obrocie prawnym decyzji naruszajacych prawo, gdyż na podstawie art 134 § 1 pkt 1 i art. 60 p.s.a. w związku z art. 135 p.s.a. Sąd stosuje przewidziane ustawą środki celem usunięcia naruszenia prawa, a cofnięcie skargi nie wiąże Sądu jeżeli zmierzałoby do obejścia prawa albo skutkowało utrzymaniem w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

W rozważanej przez Sąd sprawie, sytuacja taka nie zachodzi i z tego powodu Sąd postanowił jak na wstępie.

Strona 1/1