Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu T. w przedmiocie uchwalenia statutu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Solarski /spr./ Sędzia WSA Zbigniew Czarnik AWSA Magdalena Józefczyk Protokolant: ref. staż. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu T. z dnia [...] października 2001 r. Nr [...] w przedmiocie uchwalenia statutu -postanawia-odrzucić skargę

Uzasadnienie strona 1/3

SA/Rz 2915/01

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr [...] z dnia [...].10.2001r. Rady Powiatu T. na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 ze zm.) uchwaliła, co następuje:

§ 1 uchwala się Statut Powiatu T. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

§ 2 wykonanie uchwały należy do Zarządu Powiatu T.,

§ 3 tracą moc:

- uchwała nr . Rady Powiatu T. z dnia ..12.1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu T. (Dz.Urz.Woj. P. nr [...] poz. [...])

- uchwała nr XIV/73 Rady Powiatu T. z dnia [...].06.2000r. w sprawie zmian w statucie (Dz.Urz.Woj.P. nr [...] poz. [...]),

§ 4 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa P.

Na powyższą uchwałę skargę wniósł Wojewoda domagając się stwierdzenia jej nieważności.

Odpowiadając na skargę Przewodniczący Rady Powiatu wniósł o jej oddalenie i wyjaśnił, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyjęciu jednolitego tekstu statutu w dniu 3.10.2001r. Wniosek o legalizację przesłano do Wojewody za pismem z dnia [...].10.2001r. Podstawę prac nad jednolitym tekstem statutu stanowił statut przyjęty uchwałą nr [...] ze zmianą dokonaną uchwałą nr [...]. Powyższe teksty uzupełniono o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Nadto Przewodniczący Rady zauważył, że w ustawowym terminie 30 dni organ nadzoru nie wniósł uwag. Niezależnie od tego ewentualne drobne uchybienia nie stanowią podstaw do uznania ich jako rażąco naruszających prawo i tym samym nie uzasadniają wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skarga podlega odrzuceniu.

Poza sporem pozostaje okoliczność, że przedmiotowa uchwała przedłożona została Wojewodzie w dniu 9 października 2001r. Organ ten nie skorzystał z uprawnień określonych art.79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 142 z 2001r., poz.1592 ze zm.), natomiast w dniu 19.12.2001r. (data stempla pocztowego) wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu T. Porównanie tych dat w aspekcie terminów określonych w art.79 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym i w art.53 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 - zwaną dalej Ppsa.) skutkuje odrzuceniem skargi.

Z uwagi na analogiczne rozwiązania w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o samorządzie gminnym (ustawa z dnia 8.03.1990r. - Dz. U. nr ) w częściach dotyczących nadzoru na działalnością powiatu i gminy - rozdział 8 oraz rozdział 10 ustaw samorządowych - należy w tym miejscu przypomnieć, że kwestia terminu do wniesienia skargi przez organ nadzoru na uchwałę organu gminy na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, a to ustawy z dnia 11.05.1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. nr 74, poz.368 ze zm.) nie była jednolicie traktowana. W doktrynie zgodnie przyjmowano, że zaskarżenie uchwały organu gminy przez organ nadzoru nie jest obwarowane żadnym terminem (tak Z. Kmieciak, M. Stahl: Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, str.113 i nast., jak również M. Rzążewska: Zaskarżenie uchwał samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa-Zielona Góra, 1997r., str.89). Natomiast w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jednolitości poglądów w tej materii już nie było, a przykładem odmiennego stanowiska są postanowienia NSA z dnia 7.01.1999r., sygn. SA/Rz 2198/98 - "Wspólnota" 47/1999, str.25, czy też z dnia 27.11.2001r. sygn. II SA/Wr 2525/00, "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 2/2000, poz.48.), gdzie najogólniej rzecz ujmując termin 30-dniowy do wniesienia skargi przez organ nadzoru wynikający z art.35 ust.1 ustawy o NSA obowiązywał.

Strona 1/3