Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia del. NSA Maria Piórkowska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2004 r. przy udziale - na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej z dnia [...] lutego 2003r. Nr [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r. - postanawia - skargi odrzucić.

Uzasadnienie

SA/Rz 476-494/03

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 15 kwietnia 2003r. Naczelny Sąd Administracyjny wezwał skarżącą D.L. do usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma braków skarg na decyzje Izby Skarbowej z dnia [...] lutego 2003r. przez uiszczenie wpisów sądowych. Pismem w/w skarżąca została również pouczona, że nieusunięci braków skarg w tym terminie spowoduje ich odrzucenie.

Skarżąca w wyznaczonym terminie wpisów sądowych nie uiściła.

Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawy - Prawo o ustroju przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawa podlega rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270).

Jak to wynika z treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych też przyczyn Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 cyt. wyżej ustawy orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1