Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług
Sentencja

1 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska /spr/ Sędziowie: Sędzia WSA Alicja Polańska Asesor WSA Nadzieja Karczmarczyk Protokolant st.sekr. Gabriela Porzezińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2004r. sprawy ze skargi K G W K P-W w S na decyzję Izby Skarbowej w S z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a: umarza postępowanie sądowe, 2 zwraca stronie skarżącej połowę wpisu sądowego w kwocie [...] złotych.

Uzasadnienie

W piśmie procesowym z dnia[..] . pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę i czynność tę potwierdził na rozprawie wyjaśniając, że strona uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie sporu w innym trybie.

Uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne w rozumieniu art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz.1270/ Sąd umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy postanawiając o zwrocie połowy wpisu sądowego na podstawie art. 232 § 1pkt 2.

Strona 1/1