skargę Marii K.-P. na akt Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) w przedmiocie składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych.
Tezy

1. Oświadczenie bądź wezwanie przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych do uiszczenia składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie jest decyzją w rozumieniu art. 1 par. 1 pkt 1 w związku z par. 2 pkt 2 Kpa i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

2. Składka członkowska na rzecz samorządu radców prawnych nie jest świadczeniem, które podlega egzekucji administracyjnej /art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 204 par. 1 Kpa skargę Marii K.-P. na akt Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) z dnia 24 kwietnia 1995 r. w przedmiocie składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych.

Inne orzeczenia z hasłem:
Zawody prawnicze
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu
Uzasadnienie

Maria K.-P. podważa zasadność oświadczenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...), wyrażonego w piśmie Dziekana Rady z dnia 24 kwietnia 1995 r., w którym stwierdzono, że jako radca prawny wpisany na listę radców prawnych jest zobowiązana do uiszczania składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Organy samorządu radców prawnych z mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ wykonują w określonym zakresie zadania z dziedziny administracji państwowej. Przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jednak mogą być wyłącznie akty prawne organów samorządowych wydawane w formie decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 1 par. 1 w związku z par. 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ w art. 40 ust. 2 stanowi o obowiązku przynależności radców prawnych do samorządu, a w art. 57 pkt 5 przewiduje kompetencję Krajowego Zjazdu Radców Prawnych do określania wysokości składki członkowskiej.

Ustawa natomiast nie stanowi bezpośrednio o obowiązku uiszczania przez radców prawnych składek członkowskich ani nie przewiduje indywidualnego trybu wymierzania składek bądź orzekania w przedmiocie zwolnienia od obowiązku uiszczania składek w drodze decyzji administracyjnej.

Oświadczenie bądź wezwanie przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych do uiszczenia składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 1 par. 1 pkt 1 w związku z par. 2 pkt 2 Kpa i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Składka członkowska na rzecz samorządu radców prawnych nie jest również świadczeniem, które podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ nie przewidują dopuszczalności ściągania w tym trybie należności z tytułu składek członkowskich radców prawnych.

Obowiązek zatem uiszczenia przez radcę prawnego składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie podlega kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego także w granicach określonych przez art. 196 par. 3 pkt 2 Kpa.

Na zasadzie art. 204 par. 1 Kpa skargę, jako niedopuszczalną, należało odrzucić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawody prawnicze
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu