Tezy

1. Oświadczenie bądź wezwanie przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych do uiszczenia składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie jest decyzją w rozumieniu art. 1 par. 1 pkt 1 w związku z par. 2 pkt 2 Kpa i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

2. Składka członkowska na rzecz samorządu radców prawnych nie jest świadczeniem, które podlega egzekucji administracyjnej /art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 204 par. 1 Kpa skargę Marii K.-P. na akt Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) z dnia 24 kwietnia 1995 r. w przedmiocie składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych.

Inne orzeczenia z hasłem:
Zawody prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu
Uzasadnienie

Maria K.-P. podważa zasadność oświadczenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...), wyrażonego w piśmie Dziekana Rady z dnia 24 kwietnia 1995 r., w którym stwierdzono, że jako radca prawny wpisany na listę radców prawnych jest zobowiązana do uiszczania składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Organy samorządu radców prawnych z mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ wykonują w określonym zakresie zadania z dziedziny administracji państwowej. Przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jednak mogą być wyłącznie akty prawne organów samorządowych wydawane w formie decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 1 par. 1 w związku z par. 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ w art. 40 ust. 2 stanowi o obowiązku przynależności radców prawnych do samorządu, a w art. 57 pkt 5 przewiduje kompetencję Krajowego Zjazdu Radców Prawnych do określania wysokości składki członkowskiej.

Ustawa natomiast nie stanowi bezpośrednio o obowiązku uiszczania przez radców prawnych składek członkowskich ani nie przewiduje indywidualnego trybu wymierzania składek bądź orzekania w przedmiocie zwolnienia od obowiązku uiszczania składek w drodze decyzji administracyjnej.

Oświadczenie bądź wezwanie przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych do uiszczenia składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 1 par. 1 pkt 1 w związku z par. 2 pkt 2 Kpa i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Składka członkowska na rzecz samorządu radców prawnych nie jest również świadczeniem, które podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ nie przewidują dopuszczalności ściągania w tym trybie należności z tytułu składek członkowskich radców prawnych.

Obowiązek zatem uiszczenia przez radcę prawnego składki członkowskiej na rzecz samorządu radców prawnych nie podlega kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego także w granicach określonych przez art. 196 par. 3 pkt 2 Kpa.

Na zasadzie art. 204 par. 1 Kpa skargę, jako niedopuszczalną, należało odrzucić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawody prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu