Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA - Irena Jakubiec-Kudiura po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 183/09 w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia ... października 2008 r. nr ... w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej;

Uzasadnienie

Opisanym w komparycji postanowienia wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. Z. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek strony został doręczony w dniu 11 września 2009 r. (k. 62 akt sądowych).

W dniu 13 października 2009 r. (data stempla pocztowego na kopercie, k. 75 akt sprawy) profesjonalny pełnomocnik strony skarżącej wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. W uzasadnieniu wniosku podał, iż informował swego mandanta o ostatnim dniu terminu na złożenie skargi kasacyjnej, przygotował projekt tej skargi i umówił się na podpisanie pełnomocnictwa oraz wniesienie opłaty od skargi w ostatnim dniu terminu (tj. w dniu 12 października 2009 r.) w godzinach wieczornych, ponieważ skarżący przebywał poza B., na południu Polski. Pełnomocnik skarżącej oświadczył, iż pojazd mandanta uległ awarii, na skutek czego nie dotarł do B. w dniu 12 października i dopiero następnego dnia doszło do spotkania. Podniósł, że do uchybienia terminu doszło z przyczyn obiektywnych i niezależnych zarówno od skarżącego, jak i jego mandanta. Na dowód swego oświadczenia pełnomocnik załączył pismo skarżącego oraz pismo E. E. - teścia skarżącego, z których wynika, że samochód skarżącego uległ awarii i musiał być holowany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz. U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.] - dalej: p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona skarżąca powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik otrzymał pełnomocnictwo w dniu 13 października 2009 r. (data wystawienia pełnomocnictwa - k. 72 akt sądowych) i tegoż dnia został złożony wniosek o przywrócenie terminu wraz ze skargą kasacyjną (data stempla pocztowego, k. 75). Z powyższego wynika, że wskazany powyżej siedmiodniowy termin został w niniejszej sprawie zachowany.

Odnosząc się natomiast do kwestii uprawdopodobnienia braku winy należy wskazać, iż ta przesłanka przywrócenia terminu nie została spełniona. Strona skarżąca nie wykazała się bowiem należytą starannością w tak ważnej dla siebie sprawie.

Z załączonych do akt sprawy dokumentów nie wynika, że skarżący pracuje i wyjechał np. w ważnych celach służbowych, tak więc mógł w trosce o swoje interesy skrócić wyjazd. Jeżeli jednak skarżący chciał czy też musiał wrócić ostatniego dnia terminu, to przewidując - na podstawie doświadczenia życiowego - iż w czasie podróży mogą wystąpić trudności - np. utrudnienia na drodze czy też awaria samochodu - powinien był wyruszyć dostatecznie wcześnie, tak aby mieć możliwość spotkania z pełnomocnikiem.

Dodatkowo Sąd zauważa, że opłatę sądową mógł uiścić zarówno sam skarżący jak również sam pełnomocnik i do tej czynności nie było potrzebne współdziałanie pełnomocnika z mandantem. Skarżący powinien był zadzwonić do pełnomocnika i skonsultować złożenie skargi kasacyjnej bez załącznika w postaci pełnomocnictwa - byłaby to skarga skutecznie wniesiona lecz zawierająca brak formalny, do uzupełnienia którego Sąd wezwałby pełnomocnika w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 zdanie drugie p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1