Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia NSA - Małgorzata Dałkowska-Szary po rozpoznaniu w dniu 9 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi J. K. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2007r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione; p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2009 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie tut. Sądu z dnia 11 września 2008 r. odrzucające zażalenie na postanowienie tut. Sądu z dnia 11 kwietnia 2008 r. odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 6 marca 2008 r., którym odrzucono skargę kasacyjną skarżącego na postanowienie z dnia 5 lutego 2008 r. o odrzuceniu skargi, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2009 r. oddalił zażalenie skarżącego J. K. na ww. zarządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

Następnie zarządzeniem z dnia 19 maja 2009 r. wykonując czynność techniczną przesłano skarżącemu odpis prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowego zażalenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu ponownie doręczono skarżącemu w 2 czerwca 2009 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił żądanego wpisu od zażalenia, jednakże w dniu 9 czerwca 2009 r. złożył wniosek o uchylenie w trybie art. 165 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej p.p.s.a., zarządzenia z dnia 22 stycznia 2009 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od przedmiotowego zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Jak wynika z art. 168 § 1 p.p.s.a. orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Orzeczeniami tymi są wyrok, postanowienie oraz zarządzenie przewodniczącego. Natomiast przez środki odwoławcze należy rozumieć skargę kasacyjną oraz zażalenie.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie zarządzenie przewodniczącego z dnia 22 stycznia 2009 r. zobowiązujące skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego jest prawomocne, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na ww. zarządzenie. W związku z tym skarżący nie może wnieść kolejnego zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o ustaleniu wysokości wpisu sądowego, jak również brak jest podstaw do zmiany tego zarządzenie w trybie art. 165 p.p.s.a.

Podkreślić tutaj należy, iż Sąd ponownie wzywając skarżącego dokonał jedynie czynności materialno-technicznej, którą to przypomniał skarżącemu o konieczności uiszczenia wpisu, do którego zapłacenia został on zobowiązany prawomocnym zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2009 r. Od takiej czynności materialno-technicznej żaden środek zaskarżenia nie przysługuje.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż skarżący nie uiścił wpisu od zażalenia z dnia 30 września 2008 r. na postanowienie z 11 września 2008 r. odrzucające zażalenie na postanowienie z 11 kwietnia 2008 r., postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Strona 1/1