Wniosek w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Mirosława Pindelska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi G. G. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie

Wyrokiem z 8 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt V SA/Wa 694/10 oddalił skargę G. G. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży.

W dniu 21 września 2010 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie ww. wyroku. Jednocześnie zwrócił się o sporządzenie uzasadnienia.

W piśmie procesowym z 28 września 2010 r. cudzoziemiec wyjaśnił, iż przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 21 września 2010 r., tj. w dniu, w którym skontaktował się ze Stowarzyszeniem I. i dowiedział o możliwości złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W niniejszej sprawie niespornym jest, że skarżący nie zachował terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (albo doręczenia odpisu sentencji wyroku). W niniejszej sprawie, wyrok Sądu oddalający skargę został ogłoszony w dniu 8 września 2010 r. Wobec powyższego 7-dniowy termin wyznaczony na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, upłynął z dniem 15 września 2010 r. skarżący zaś złożył stosowny wniosek 21 września 2010 r. i jednocześnie wystąpił o przywrócenie uchybionego terminu. Jako przyczynę uchybienia terminu cudzoziemiec wskazał na nieznajomość języka polskiego i "procedury administracyjnej".

Odnosząc się do powyższego należy podzielić tezę zawartą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2001 r., sygn. akt V SA 165/01 LEX nr 51 270. W orzeczeniu tym wskazano, iż nieznajomość języka polskiego nie może być uznana za okoliczność usprawiedliwiającą uchybienie terminu. Podkreślić należy, iż stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90, poz. 999 ze zm.) język polski jest językiem urzędowym organów instancji i urzędów podległych m.in. konstytucyjnym organom państwa, a powołanych w celu realizacji zadań tych organów. Oświadczenia składane tym organom muszą być dokonywane w języku polskim (art. 5 ust. 2 cyt. ustawy). Z treści art. 5 ust. 2 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o języku polskim wynika obowiązek prowadzenia wszelkich czynności procesowych w języku polskim. Nieznajomość języka polskiego nie może więc być uznana za okoliczność usprawiedliwiającą uchybienie terminu.

Podobnie nieznajomość prawa nie jest przesłanką stanowiącą uzasadnioną przeszkodę do dokonania czynności prawnej (v. wyrok NSA z dnia 6 listopada 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 153/97, LEX nr 37 127). Nie jest też okolicznością wyjątkową przesądzającą o braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności w postaci złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku we właściwym czasie.

Skarżący poza ww. argumentacją nie wskazał, żadnej innej przyczyny uchybienia terminu. Zatem brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku.

W tej sytuacji, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1