Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2016
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Jadwiga Smołucha po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi F. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia [...] marca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2016 postanawia odrzucić wniosek

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2017 r. sygn.akt V SA/Wa 914/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę F. Sp. z o.o. w W. (dalej "Skarżąca"), z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych skargi oraz nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi.

Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie Sądu. Jednocześnie zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Postanowieniem z dnia 14 września 2017 r. sygn.akt V SA/Wa 914/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekając w trybie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. , poz.1369, dalej "p.p.s.a."), uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r. uznając zażalenie Skarżącej za oczywiście uzasadnione, z uwagi na nieprawidłowe adresowanie przesyłki (jako adresata wskazano "P." Sp. z o.o. zamiast "F." Sp. z o.o.) zawierającej wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Sąd wskazał, iż nie można było przyjąć, że korespondencja została prawidłowo doręczona Skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Niedopuszczalność wniosku oznacza, iż brak jest koniecznych warunków umożliwiających jego rozpoznanie. Ponadto o niedopuszczalności wniosku można mówić wtedy, gdy strona nie uchybiła terminowi, o którego przywrócenie wnosi (por.T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska w "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 338). Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 14 września 2017 r. wskazał, iż korespondencja zawierająca wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nie została prawidłowo doręczona Skarżącej, co skutkuje tym, iż zakreślony termin nie mógł rozpocząć biegu.

Sąd wyjaśnia również, iż pomiędzy wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych a zachowaniem terminu do ich dokonania istnieje ścisły związek. W razie stwierdzenia, że termin nie rozpoczął biegu niedopuszczalne jest orzekanie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1