Sprawa ze skargi [...] [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Mirosława Pindelska, Sędzia WSA - Jadwiga Smołucha, Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak (spr.), Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2017 r. sprawy ze skargi [...] [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie żądania wydania aktu administracyjnego; 2. stwierdza przewlekłość prowadzenia postępowania przez Ministra Finansów wszczętego z urzędu postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 r.; 3. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza od Ministra Rozwoju i Finansów na rzecz [...] [...] kwotę 357 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/8

Przedmiotem skargi A. G. (dalej: skarżący lub strona) jest przewlekłość prowadzonego przez Ministra Finansów (dalej także organ) postępowania w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy przedsięwzięcie organizowane przez F. jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 612 ze zm., dalej u.g.h.). Ustalono następujący stan faktyczny.

Pismem z ... stycznia 2013 r. Naczelnik Urzędu Celnego w K. wniósł o rozstrzygnięcie, czy gry urządzane na urządzeniach M. na platformie C. są grami hazardowymi w rozumieniu u.g.h. Z powyższego pisma wynika, że w wyniku przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w K. kontroli w dniu ... kwietnia 2012r. w B. w J. przy ul. ... ustalono, że w ww. lokalu znajduje się urządzenie wyglądem przypominające automat do gier hazardowych, posiadające monitory z widocznymi na nich obracającymi się bębnami z wizerunkami typowymi dla gier hazardowych, do urządzenia podłączony był kabel internetowy. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono grę kontrolną, w wyniku której stwierdzono, że gra na tym urządzeniu wygląda identycznie jak gra na automacie do gier hazardowych. Występują w niej m.in. obracające się bębny wraz z symbolami typowymi dla gier na automatach (tzw. "owocówki"). Na ekranie widnieją też pola takie jak: win, credit, bet, spin, auto spin oraz gambie, czyli pola typowe dla automatów do gier hazardowych.

W związku z powyższym, postanowieniem z ... kwietnia 2013 r. nr ... Minister Finansów wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy to przedsięwzięcie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo gra na automacie w rozumieniu przepisów u.g.h.

Dnia ... lipca 2013 r. ustalono, że urządzenie M. zostało zajęte przez Centralne Biuro Śledcze. Jeszcze tego samego dnia ustalono, że przedmiotowy automat znajduje się w magazynie w S. (notatka służbowa - karta ... akt adm.).

Pismem z ... sierpnia 2013 r., organ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, do ... września 2013 r., a także w tym samym dniu zwrócił się do Dyrektora Izby Celnej w P. z prośbą o przebadanie ww. automatu w ramach prowadzonego przez Izbę Celną postępowania karnego-skarbowego.

W odpowiedzi Izba Celna w P. wykazała gotowość do przeprowadzenia badania. Izba Celna poinformowała, że funkcjonariusze celni wykonujący badania automatów i urządzeń do gier brali udział w czynnościach kontrolnych i zajęciu urządzeń C. przeprowadzonych dnia ... stycznia 2013 r. na terenie miasta J. W związku z tym zwróciła się o rozważenie skierowania badania do innej jednostki badającej.

Dnia ... sierpnia 2013 r. pełnomocnicy strony K. K. oraz W. G. dokonali przeglądu akt sprawy.

Dnia ... i ... września 2013 r. kontaktowano się z Izbą Celną w P. i Urzędem Celnym w K. w celu uzyskania informacji czy możliwym jest przebadanie przedmiotowego automatu bez udziału osób które brały udział w zajęciu ww. urządzenia. Ustalono, ze jest to możliwe. Pracownik Izby Celnej w P. wskazał na trudności jakie może napotkać próba przeprowadzenia ww. badania, gdyż urządzenie w trakcie gry łączy się z serwerem. Ustalono ponadto, że w protokole z kontroli przeprowadzonej w B. nie ma opisu gier prowadzonych na przedmiotowym urządzeniu (patrz notatka - karta ... akt adm.).

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów