Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. z dnia [...] grudnia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia 1. uznać się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy; 2. sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w L.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 lutego 2007 r. skarżący, A. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. z dnia [...] grudnia 2005 r. Nr [...].

W wykonaniu zarządzenia Sądu z dnia 27 kwietnia 2007 r. sporządzono odpis ww. skargi i przesłano do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L., który to pismem z dnia 1 czerwca 2007 r. udzielił odpowiedzi na skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Natomiast stosownie do treści przepisu art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Jak już wyżej wskazano, przedmiotem skargi wniesionej przez skarżącego jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. z dnia [...] grudnia 2005 r. Nr [...]. Mając na uwadze okoliczność, iż zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72 poz. 652) wskazany organ administracji publicznej ma siedzibę na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L., to w świetle cytowanego wyżej art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w L.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego