Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie strona 1/2

M. M. (dalej też jako skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (dalej też jako Komisja lub organ) z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]. Powyższą decyzją organ utrzymał w mocy swą wcześniejszą decyzję z dnia [...] marca 2012 roku nr [...] nakładającą na skarżącego karę pieniężną w kwocie 50 000 złotych za rażące naruszenie przez spółkę D. S.A. obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm., dalej: "ustawa o ofercie"), w okresie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu spółki D. S.A.

Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, zgodnie z którym to przepisem, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że wszczęcie postępowania administracyjnego w stosunku do M. M. było konsekwencją wydania w dniu [...] października 2011 r., na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, decyzji administracyjnej nakładającej na D. S.A. karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie. Powyższa decyzja została następnie utrzymana w mocy decyzją organu z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], na którą to decyzję D. S.A. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjna wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. VI SA/Wa 882/12 oddalił skargę spółki, która następnie wniosła od tego wyroku skargę kasacyjną.

Organ podniósł, że wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, musi zostać poprzedzone ostateczną decyzją Komisji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na emitenta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o ofercie. Tak też było w przedmiotowej sprawie. Komisja na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie nałożyła na D. S.A. karę pieniężną w wysokości 200 000 złotych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie. Komisja zaznaczyła przy tym, że prowadząc postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na skarżącego na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, dokonała ustaleń stanu faktycznego w zakresie naruszeń spółki D. S.A. w oparciu o ustalenia dokonane w ostatecznej decyzji dotyczącej ww. spółki. W tym zakresie Komisja nie prowadziła postępowania dowodowego, ani też nie dokonywała nowych ustaleń faktycznych, lecz oparła się na ustaleniach dokonanych w ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia sankcji na D. S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego