Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją z [...] czerwca 2018 r. nr [...] Główny Inspektor Transportu Drogowego nałożył na skarżącego M. G. karę pieniężną w wysokości 10.000 zł za stwierdzone podczas kontroli drogowej naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Powyższa decyzja została przesłana pełnomocnikowi skarżącego - adwokatowi M.Ł., a jej odbiór w dniu [...] czerwca 2018 r. pokwitował W. N. (vide zwrotne potwierdzenie odbioru - w aktach administracyjnych sprawy).

Skargę na ww. decyzję skarżący (reprezentowany przez adwokata M. Ł.) nadał w Urzędzie Pocztowym [...] w dniu [...] lipca 2018 r. Jednocześnie wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wniosku podniósł, że zaskarżona decyzja nie została doręczona adresatowi, lecz omyłkowo odebrał ją radca prawny W. N.. W tym kontekście wskazał, że w W. przy ul. D. siedziby mają cztery kancelarie prawne: Kancelaria Adwokacka adwokat [...], Kancelaria Radców Prawnych s.c. [...], Kancelaria Radcy Prawnego W. N. i Kancelaria Adwokacka adwokata M. Ł.. Na dowód skarżący przedłożył wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Radca prawny W. N., który nie był przez adwokata W. Ł. upoważniony do odbioru jakiejkolwiek korespondencji, przekazał ją pełnomocnikowi skarżącego dopiero w dniu 20 lipca 2018 r., a to z uwagi na fakt, że kolejno przebywali oni na urlopach. Do wniosku załączono również oświadczenie radcy prawnego W.N. z [...] lipca 2018 r., w którym wskazał, że [...] czerwca 2018 r. listonosz wydał mu zbiorczo korespondencję adresowaną do adwokata M. Ł., a on przekazał ją adresatowi 20 lipca 2018 r. (po powrocie adwokata M.Ł. z urlopu).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 87 § 3 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania uchybionej czynności został zachowany. Zarówno z treści wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, jak i z załączonego do niego oświadczenia radcy prawnego W. N. wynika, że przekazanie korespondencji sądowej adresatowi nastąpiło [...] lipca 2018 r. Natomiast skarga wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia została nadana [...] lipca 2018 r. Zatem siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., został zachowany.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego