Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. odmowy przywrócenia terminu do złożenia odpowiedzi na sprzeciw
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. S.A. z/s w W. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. S.A. z/s w W. na postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. odmowy przywrócenia terminu do złożenia odpowiedzi na sprzeciw postanawia: odmówić przywrócenia terminu do usunięcia braku formalnego skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/2

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. odmowy przywrócenia terminu do złożenia odpowiedzi na sprzeciw wniesiony przez S., Inc z/s w W., N., Stany Zjednoczone Ameryki wobec decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny "[...]" na rzecz K. S.A. wniosła reprezentowana przez rzecznika patentowego A. F. - K. S.A.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 stycznia 2013 r. pełnomocnik skarżącej spółki - rzecznik patentowy A. F. został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej spółki oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wskazane wezwania została doręczona osobiście pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu 4 lutego 2013 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się na k. 14 akt sądowych.

W dniu 18 lutego 2013 r. pełnomocnik spółki wniósł o przywrócenie terminu do złożenia pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej spółki oraz do uiszczenia wpisu sądowego, dopełniając jednocześnie tych czynności.

Podał, że w dniu 2 lutego 2013 r. miał [...], tj. chwilowe zatrzymanie [...], a w kolejnych kilku dniach od tego zdarzenia poddawany był wielogodzinnym badaniom [...], [...], [...], [...], a jego tętno wynosiło wielokrotnie poniżej 40/min., co zmuszało go do leżenia. Sytuacja ta, jak pełnomocnik uzasadniał uniemożliwiła mu dostarczenia żądanych przez Sąd dokumentów w ciągu 7 dni po tym zdarzeniu. Na poparcie swoich twierdzeń załączył do wniosku kserokopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, z której wynikało, że w dniu 2 lutego 2013 przebywał w szpitalu z rozpoznaniem - [...] i [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) dalej jako "p.p.s.a." wprowadził zasadę, zgodnie z którą czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, przy czym, w przypadku jeżeli strona nie dokonała czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie niewątpliwie doszło do uchybienia 7-dniowego terminu do usunięcia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego, który upływał w dniu 11 lutego 2013 r., jako że w tym terminie wymienione czynności nie zostały dokonane.

Tryb złożenia wniosku o przywrócenie terminu szczegółowo reguluje art. 87 p.p.s.a. W myśl § 1 pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast § 2 stanowi, że w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP