Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. w likwidacji na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Uzasadnienie strona 1/3

Skarżąca - W. Sp. z o.o. w likwidacji w dniu 6 maja 2013 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] uchylającą w całości decyzję Prezydenta m. W. z dnia [...] września 2009 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej al. [...] w rej. al. [...] w W. bez zezwolenia oraz orzekającą co do istoty sprawy, tj. wymierzającą karę pieniężną za zajęcie przedmiotowego pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości 2.420.418,00 zł. Jednocześnie skarżąca wniosła skargę na powołaną decyzję z dnia [...] stycznia 2012 r.

We wniosku o przywrócenie terminu skarżąca podała, że w dniu 22 kwietnia 2013 roku na jej dawny adres zostało doręczone upomnienie wystawione przez Zarząd Dróg Miejskich w W. wzywające do zapłaty kary za zajęcie pasa drogi. W upomnieniu powołano się na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...].

Skarżąca wskazała, że do dnia doręczenia wskazanego upomnienia nie posiadała jakiejkolwiek wiedzy o wydaniu przez organ decyzji.

Podkreśliła, że na skutek doręczenia upomnienia podjęła działania celem zapoznania się z treścią decyzji. W dniu 29 kwietnia 2013 roku, dokonała wglądu do akt sprawy, z których, jak podniosła, wynika, że Spółce nigdy nie doręczono decyzji. Powyższe w ocenie skarżącej potwierdza znajdujące się w aktach administracyjnych sprawy pismo radcy prawnego P. M. odnośnie do wypowiedzenia mu już w październiku 2009 r. pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej spółki, o czym miał już uprzednio informować organy, a także znajdująca się na k. 41 i 41 verte przesyłka pocztowa zawierająca decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., z dnia [...] stycznia 2012 r. Zdaniem skarżącej brak jest podstaw do przyjęcia, że doszło do doręczenia decyzji z dnia [...] stycznia 202 r. w trybie art. 44 K.p.a.

Wskazując na treść art. 44 K.p.a. skarżąca podkreśliła, że w przypadku niemożności doręczenia pisma, koniecznym jest pozostawienie awiza w oddawczej skrzynce pocztowej lub gdy to nie jest możliwe, na drzwiach biura.

Podała, że z analizy przesyłki wynika, iż awizo zostało włożone do skrzynki, podczas gdy w biurowcu przy ul. [...] [...] w W. nie ma skrzynek, co oznacza w ocenie skarżącej, ze na kopercie znajduje się błędna informacja, a skarżąca nie miała możliwości powzięcia informacji o skierowaniu do niej przesyłki zawierającej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W..

Zdaniem skarżącej, z powyższego wynika, że uchybienie terminu do wniesienia skargi nastąpiło bez jej winy, a zatem zachodzą przesłanki do przywrócenia jej terminu do wniesienia skargi.

Ze znajdującej się w aktach sprawy koperty, w której była przesłana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. oraz zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że pierwsze zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w oddawczym urzędzie pocztowym nastąpiło w dniu 5 marca 2012 r., a powtórne w dniu 13 marca 2012 r., co w myśl art. 44 § 4 K.p.a. oznacza, że doręczenie zostało uznane za dokonane z upływem 19 marca 2012 r. Z datą przyjęcia fikcji doręczenia rozpoczął bieg trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, który upływał w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Strona 1/3