Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego postanawia 1. uznać się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy, 2. sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie

Główny Inspektor Transportu Drogowego pismem z dnia [...] listopada 2008 r. w trybie art. 54 § 2 p.p.s.a. przekazał Sądowi pismo S. C. z dnia [...] września 2008 r., zatytułowane "Odwołanie", wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. W ocenie organu przedmiotowe pismo stanowiło skargę na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] nakładającej karę pieniężną.

Ze względu na fakt zawarcia w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Transportu Drogowego i wniesionym w terminie do zaskarżenia ww. postanowienia z dnia [...] sierpnia 2008 r. zarzutów dotyczących merytorycznej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] maja 2008 r., Sąd pismem z dnia 17 listopada 2008 r. nr VI KO 402/08 wezwał S. C. do sprecyzowania w terminie 7 dni, czy jego pismo z dnia z dnia [...] września 2008 r. stanowi skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] maja 2008 r., czy też stanowi skargę na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2008r. Jednocześnie poinformowano S. C., iż w przypadku nienadesłania w zakreślonym terminie ww. informacji omawiane pismo zostanie potraktowane jako skarga na ww. decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu

Drogowego z dnia [...] maja 2008 r.

S. C. nie udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie, w związku z czym Sąd jego pismo z dnia [...] września 2008 r. uznał za skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] maja 2008 r. W związku z powyższym, skargę z dnia [...] września 2008 r. przesłano do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który to pismem z dnia [...] stycznia 2009 r. udzielił odpowiedzi na skargę na omawianą decyzję z dnia [...] maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Natomiast stosownie do treści przepisu art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Jak już wyżej wskazano, przedmiotem skargi wniesionej przez S. C. jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] maja 2008 r. nr [...]. Mając na uwadze okoliczność, iż zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72 poz. 652) wskazany organ administracji publicznej ma siedzibę na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, to w świetle cytowanego wyżej art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego