Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia
Uzasadnienie strona 2/2

Samo uprawdopodobnienie braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, oznacza wykazanie takich okoliczności, które przy zachowaniu należytej staranności uniemożliwiły wnioskującemu terminowe dokonanie czynności i jednocześnie były nie do przewidzenia oraz nie do przezwyciężenia, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy, iż skarżącej skutecznie doręczone zostało zawiadomienie o terminie rozprawy wraz z pouczeniem, iż niestawiennictwo stron nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Tym samym skarżąca była świadoma, iż sprawa z jej skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia będzie rozpoznana przez Sąd na rozprawie w dniu 17 marca 2010 r. Jednakże pomimo posiadania wiedzy o terminie rozprawy oraz konieczności ewentualnego złożenia w terminie 7 dni wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, nie przedsięwzięła żadnych działań celem uzyskania informacji w Sądzie o wyniku sprawy. Należy przy tym zauważyć, że przywołana przez skarżącą okoliczność odczuwanych dolegliwości wynikających z przebytej choroby nowotworowej jest na tyle ogólna, iż nie pozwala dokonać oceny, czy w istocie stan zdrowia skarżącej uniemożliwiał podjęcie działań, o których mowa powyżej. Podkreślenia wymaga, iż choroba strony może być uznana za okoliczność usprawiedliwiającą niezachowanie terminu tylko wówczas, gdy rzeczywiście uniemożliwia podjęcie czynności procesowej (p. H. Knysiak - Molczyk w Komentarzu do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod redakcją Tadeusza Wosia, Wydawnictwo LexisNexis z 2005 r. str. 334).

Odnosząc się z kolei do wskazanego we wniosku jako przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi faktu błędnego oczekiwania na doręczenie wyroku z urzędu, wskazać należy, iż nieznajomość przepisów prawa nie uzasadnia przywrócenia uchybionego terminu. Zgodnie z powszechnie przyjętą przez orzecznictwo sądowe zasadą, nikt nie może się skutecznie powoływać się na nieznajomość prawa. Tym samym nieznajomość prawa procesowego nie możne być uznawana jako usprawiedliwiona przeszkoda uniemożliwiająca dokonanie czynności, gdyż już ze swej istoty jest ona zawiniona przez stronę (tak m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1998 r. sygn. II UKN 519/97). Również Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt II OZ 597/08 wskazał, iż powoływanie się na nieznajomość przepisów prawa nie stanowi podstaw uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (tak samo NSA wypowiedział się w postanowieniu z dnia 31 marca 2008 r. sygn. akt I FZ 133/08, czy też w postanowieniu z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt I OZ 82/08). Ponadto jeszcze raz wskazać należy, iż skarżąca została skutecznie poinformowana o konieczności ewentualnego złożenia w terminie 7 dni wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przypadku oddalenia skargi.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie brak jest podstaw dla przyjęcia, iż skarżąca uprawdopodobniła okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Z powyższych względów na mocy art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia