Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zgody na utworzenie związku sportowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant ref. Julia Murawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2018 r. sprawy ze skargi P. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zgody na utworzenie związku sportowego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu P. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczonej tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga z dnia 2 sierpnia 2017 r. P. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zgody na utworzenie związku sportowego. Strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie [...] zł.

Pismem z dnia 5 marca 2018 r. strona skarżąca cofnęła skargę na powyższą decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] czerwca 2017 r.

W piśmie cofającym skargę strona wniosła o zwrot uiszczonego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a") Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Przepis art. 60 p.p.s.a. uprawnia stronę do cofnięcia skargi. Cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące, z wyjątkiem przypadków, gdy zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w rozpatrywanym przypadku nie zachodzą wskazane wyżej przesłanki, ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego dokonane cofnięcie skargi jest skuteczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

W zakresie zwrotu wpisu, Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1