Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Uzasadnienie

Skarżąca O. Sp. z o.o. z siedzibą w M. pismem z 4 sierpnia 2010 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

W odpowiedzi na skargę organ poinformował, iż decyzją z dnia [...] października 2010 r. nr [...], działając w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) uwzględnił w całości skargę oraz uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji.

Organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 p.p.s.a.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W zaistniałej sytuacji uwzględnienie skargi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości powoduje bezprzedmiotowość postępowania.

Tym samym Sąd uznał, iż prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności zaskarżonej decyzji stało się bezprzedmiotowe i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów