Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący sędzia WSA Halina Emilia Święcicka po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Uzasadnienie

Skarżąca - O. Sp. z o.o. z siedzibą w M. - w dniu [...] sierpnia 2010 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w [...] z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] zakazującą przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

We wniesionej do Sądu w dniu [...] października 2010 r. odpowiedzi na skargę organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy dołączono decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] października 2010 r. nr [...], na mocy której organ w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej cyt. jako p.p.s.a., uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lipca 2010 r. oraz ww. decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w [...] z dnia [...] maja 2010 r. w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi oraz umorzył postępowanie pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3) p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W zaistniałej sytuacji wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji z dnia [...] października 2010 r. uchylającej zaskarżoną decyzję z dnia [...] lipca 2010 r. oraz decyzję z dnia [...] maja 2010 r. powoduje bezprzedmiotowość postępowania.

Mając na względzie, iż zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w przypadku, gdy postępowanie staje się bezprzedmiotowe sąd wydaje postanowienie o jego umorzeniu, należało postanowić jak wyżej.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów