Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie

Pismem z [...] sierpnia 2015 r. K. z siedzibą w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustanowienia w S. z siedzibą w W. zarządcy komisarycznego.

Pismem z [...] maja 2016 r. Syndyk Masy Upadłości w upadłości z siedzibą w W. poinformował Sąd, że postanowieniem z [...] kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla [...] Wydział gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt [...], ogłosił upadłość S. z siedzibą w W. i wyznaczył syndyka w osobie L. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości.

W myśl art. 12 p.p.s.a. ilekroć w ustawie jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania.

Należy podkreślić, że art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. dotyczy daty ogłoszenia upadłości. Z datą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości powstają bowiem skutki upadłości co do osoby upadłego (art. 57-58 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, opubl. Dz. U. z 2015 r. poz. 233) oraz co do jego majątku (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska pod. red. T. Wosia, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Wydanie 4, LexisNexis Warszawa 2011, str. 568).

Nadto, ogłoszenie upadłości strony musi nastąpić w trakcie postępowania sądowego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2004 r., sygn. akt FZ 12/04), co miało miejsce w niniejszej sprawie, albowiem skarga K. z siedzibą w S. została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 5 sierpnia 2015 r., natomiast postanowienie o ogłoszeniu upadłości S. z siedzibą w W. (uczestnika postępowania w sprawie VI SA/Wa 2318/15) Sąd Rejonowy dla [...] w W. [...] Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał [...] kwietnia 2016 r., tj. w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego