Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy legalizacji taksometru elektronicznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy legalizacji taksometru elektronicznego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Głównego Urzędu Miar
Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 października 2010 r., skarżący S. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] września 2010 r. nr [...] uchylającą decyzję Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w G. w sprawie odmowy legalizacji taksometru elektronicznego o znaku fabrycznym [...] fiskalny, numerze fabrycznym [...] i umarzającą postępowanie przed organem pierwszej instancji.

Pismem z dnia 27 października 2010 r. skarżący oświadczył, że anuluje pismo z dnia 12 października 2010 r. skierowane do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zarządzeniem Sędziego sprawozdawcy z dnia 21 grudnia 2010 r. skarżący został wezwany do nadesłania informacji - czy, w związku z ww. pismem z dnia 27 października 2010 r. cofa skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] września 2010 r. w terminie 7 dni pod rygorem przyjęcia, że powyższym pismem skarżący cofa skargę z dnia 12 października 2010 r. Wezwanie zostało skarżącemu prawidłowo doręczone w dniu 4 stycznia 2011 r. (k. 17 akt sądowych). Termin na wykonanie zarządzenia upłynął w dniu 11 stycznia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1) p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Mając na uwadze, że termin wykonania zarządzenia bezskutecznie upłynął w dniu 11 stycznia 2011 r., Sąd stosownie do treści powyższego wezwania uznał, że skarżący skutecznie cofnął przedmiotową skargę.

W sprawie niniejszej w ocenie Sądu nie zaistniały okoliczności, które mogłyby uzasadniać uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1) p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Głównego Urzędu Miar