Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy cywilnoprawnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku U. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi U. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy cywilnoprawnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę U. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej.

Pismem z dnia 6 lutego 2018 r. skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 r. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku, uznając, przedmiotowy wniosek za spóźniony. Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 5 kwietnia 2018 r. (k. 90 akt sąd.).

Pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. (k. 91 akt sąd.) skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadniając powyższe podała, iż jest na emeryturze, nie ma dostępu do internetu i komputera i nie miała wiedzy na temat konieczności złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie 7-dniowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej: "p.p.s.a."), w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Natomiast zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu i w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Równocześnie ze złożeniem wniosku strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Uzasadniając złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia skarżąca podała, iż nie mając dostępu do internetu, ani do komputera nie miała stosownej wiedzy, w jakim terminie należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wskazać należy jednak, iż zawiadomienie o terminie rozprawy zostało doręczone skarżącej w dniu 7 grudnia 2017 r. W piśmie tym znajdowało się pouczenie (pkt 3) mówiące, iż w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Nie można zatem przyjąć, iż skarżąca nie miała stosownej wiedzy o terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Skarżąca wiedziała zatem zarówno o terminie rozprawy, jak i o terminie złożenia stosownego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, iż przesłanka braku winy skarżącej nie została uprawdopodobniona.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 86 § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia