Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. J. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić P. J. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego

Uzasadnienie

Skarżący - P. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych.

W dniu 12 marca 2013 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego, w którym cofnął wymienioną skargę.

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) dalej jako "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Oceniając skuteczność cofnięcia skargi w rozpatrywanej sprawie, Sąd nie stwierdził zaistnienia przesłanek określonych w powołanym wyżej przepisie, które stałyby na przeszkodzie uwzględnieniu cofnięcia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 p.p.s.a. należało umorzyć postępowanie sądowe. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1