Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z 6 lipca 2018 r. (sygn. akt VI SA/Wa 296/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, oddalił skargę M. S. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W dniu 12 lipca 2018 r. doręczono skarżącemu odpis sentencji wyroku wraz z pouczeniem o trybie i sposobie zaskarżenia wyroku. Odbiór tej korespondencji pokwitował dorosły domownik - J. K. (vide zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 35 akt sądowych sprawy, z mało czytelnym dopiskiem "mama").

W dniu 28 lipca 2018 r. skarżący nadał do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz oświadczeniem M. K. z 27 lipca 2018 r. stwierdzającym, że skarżący przebywał na jej farmie w Szwecji w dniach od 10 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. Zarówno ww. wnioski, jak i oświadczenie nie zostały podpisane. W wykonaniu wezwania Sądu, w dniu 3 września 2018 r. do akt niniejszej sprawy wpłynęły terminowo i własnoręcznie podpisane przez skarżącego wnioski: o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a także niepodpisane oświadczenie M. K. z 27 lipca 2018 r.

We wniosku o przywrócenie uchybionego terminu skarżący podniósł, że odpis sentencji wyroku został doręczony jego matce - J. S., która ma 70 lat i nie zdając sobie sprawy z istoty i znaczenia odbieranej korespondencji, nie poinformowała go o tym fakcie. Obecnie nie jest w stanie określić daty jej odbioru. Skarżący wskazał również, że o treści sentencji wyroku dowiedział się 27 lipca 2018 r. po powrocie z urlopu wypoczynkowego. W tym kontekście podał, iż w dniach od 11 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. przebywał w gospodarstwie M. K. w miejscowości B. w Szwecji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania uchybionej czynności został zachowany. We wniosku o przywrócenie terminu skarżący podał, że o treści wyroku dowiedział się 27 lipca 2018 r. po powrocie z urlopu wypoczynkowego, w ramach którego przebywał za granicą w dniach od 11 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. Natomiast wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia został nadany 28 lipca 2018 r. Zatem siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., został zachowany.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia