Sprawa ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji w przedmiocie oddalenia odwołania od decyzji zawieszającej akredytację
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2014 r. sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania od decyzji zawieszającej akredytację postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej B. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Akredytacyjna
Uzasadnienie

Skarżąca - B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Polskiego Centrum Akredytacji z dnia [...] września 2013 r. o zawieszeniu akredytacji nr [...] dla B. Sp. z o.o. z siedzibą w W..

W odpowiedzi na skargę Komitet Odwoławczy przy Polskim Centrum Akredytacji wniósł o jej oddalenie.

Po wyznaczeniu terminu rozprawy, skarżąca pismem z dnia [...] czerwca 2014 r. oświadczyła, że cofa złożoną w niniejszej sprawie skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W myśl art. 60 ww. ustawy, skarżący może rozporządzać skargą. Oznacza to, że może zrezygnować z kontynuowania postępowania sądowego, cofając skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd, chyba że zmierzałoby to do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, wówczas Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie skarżąca cofnęła skargę pismem z dnia [...] czerwca 2014 r. Sąd uznał, że w sprawie nie zachodzą okoliczności, które czyniłyby wniosek skarżącej niedopuszczalnym. W związku z powyższym, cofnięcie skargi należało uznać za dopuszczalne i prawnie skuteczne.

W tej sytuacji, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Akredytacyjna