Wniosek w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego p o s t a n a w i a: - przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi -

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu [...] listopada 2013 r. J. S. (dalej także: "skarżąca" lub "strona skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - za pośrednictwem organu odwoławczego - skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r., Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony skarżącej w dniu 8 stycznia 2014 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki - k. 17 akt sądowych).

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r. (k. 19verte akt sądowych) wynika, że do dnia 30 stycznia 2014 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

W konsekwencji powyższych ustaleń, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowieniem z dnia 19 marca 2014 r. odrzucił skargę J. S. z uwagi na nieuiszczenie należnego wpisu sądowego od skargi.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że powyższe postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi strona skarżąca odebrała w dniu 7 maja 2014 r. (k. 58verte akt sądowych).

Pismem z dnia 20 maja 2014 r. skarżąca wystąpiła do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca wskazała, że termin na uiszczenie żądanej opłaty upłynął w dniu 15 stycznia 2014 r. i w tym terminie strona nie uiściła stosownej opłaty. Strona skarżąca podniosła, że niedopełnienie wspomnianego obowiązku wynikało z faktu, iż w dniu 14 stycznia 2014 r. strona przeżyła zawał prawej półkuli mózgu. Skarżąca wyjaśniła, że w szpitalu przebywała do dnia 21 stycznia 2014 r. Strona podniosła ponadto, że po wyjściu ze szpitala w okresie od dnia 7 lutego do 28 lutego 2014 r. przebywała na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Skarżąca podkreśliła, że po zakończeniu rehabilitacji zaczęła dopiero normalnie funkcjonować. Jednocześnie strona nadmieniła, że zdawała sobie sprawę z tego, że nie uiściła wpisu sądowego od skargi, jednak nie wiedziała jak postąpić. Skarżąca wskazała, że w dniu 20 maja 2014 r. udała się do profesjonalnego prawnika, który poradził jej, aby złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Do wniosku strona skarżąca załączyła kopię karty informacyjnej z dnia 21 stycznia 2014 r. ze Szpitala Wojewódzkiego im. [...]w [...], z której wynika, że skarżąca przeżyła zawał i leczyła się w szpitalu od 14 stycznia 2014 r. do dnia 22 stycznia 2014 r. Skarżąca dołączyła także kartę informacyjną z Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego [...] w [...] z dnia 28 lutego 2014 r., z której wynika, że w okresie od dnia 7 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. strona przebywała na tym oddziale celem odbycia rehabilitacji. W dokumentacji medycznej wskazano na podejrzenie zmian organicznych w zakresie koorydynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji spostrzegania. Z przedstawionych dokumentów wynika, że skarżąca mogła wykonywać jedynie czynności samoobsługowe (spożywanie posiłków, ubieranie się, rozbieranie, toaleta osobista). Skarżąca nadmieniała, że po wyjściu ze szpitala, ze względu na stan zdrowia, korzystała z pomocy społecznej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia