Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej udzielenia upomnienia Zarządowi S. z siedzibą w W.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. w W. na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] sierpnia 2014 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej udzielenia upomnienia Zarządowi S. z siedzibą w W. postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżąca - S. w W. (dalej również: "S. w W.") reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, pismem z dnia [...] września 2014 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "organ", "KNF") z dnia [...] sierpnia 2014 r. w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej udzielenia upomnienia Zarządowi S. z siedzibą w W.

Pismem z dnia [...] listopada 2014 r. organ wskazał, że w dniu [...] listopada 2014 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, dalej: "ustawa o skok"), KNF podjęła decyzję o ustanowieniu w S. w W. zarządcy komisarycznego.

Pismem z dnia [...] marca 2015 r., syndyk masy upadłości S. w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. wskazał, że Sąd Rejonowy dla m. [...] w W., [...] Wydział [...] dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia [...] lutego 2015 r. ogłosił upadłość S. w W. z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył zarządcę masy upadłości w osobie L. K..

Następnie, Sąd Rejonowy dla m. [...],[...] Wydział [...] dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia [...] marca 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt [...] zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego S. w W. w ten sposób, że postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu zmienił na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego oraz wyznaczył syndyka w osobie L. K..

Syndyk wskazał jednocześnie, że złożona w niniejszej sprawie skarga dotyczy postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej udzielenia pisemnego upomnienia zarządowi S. w W., a w konsekwencji wynik niniejszego postępowania nie wpłynie w żaden sposób na stan masy upadłości. W związku z powyższym, w ocenie syndyka brak jest podstaw do wstąpienia przez syndyka do postępowania w miejsce skarżącej na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, dalej: "p.u.i.n."). Do pisma dołączono odpisy postanowień Sądu Rejonowego dla m.[...], [...] Wydział [...] dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia [...] lutego 2015 r. i z dnia [...] marca 2015 r.

W tym stanie sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: "p.p.s.a.") sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Na wstępie wskazać należy, że Tytuł II dział I części trzeciej prawa upadłościowego i naprawczego normuje postępowanie upadłościowe w odniesieniu do banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Zgodnie z art. 441a ust. 1 p.u.i.n. wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego. W pozostałym zakresie przepisy art. 426-441 stosuje się odpowiednio (art. 441 a ust. 4 p.u.i.n.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego