Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wytwarzania, modernizacji i naprawy: zbiorników cystern drogowych i wagonów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wytwarzania, modernizacji i naprawy: zbiorników cystern drogowych i wagonów-cystern do przewozów towarów niebezpiecznych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu J. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6231 Dozór techniczny
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. J. K. (skarżący w niniejszej sprawie) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wytwarzania, modernizacji i naprawy: zbiorników cystern drogowych i wagonów-cystern do przewozów towarów niebezpiecznych.

Pismem z dnia 12 marca 2014 r. skarżący oświadczył, iż cofa złożoną w niniejszej sprawie skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 161 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 270) zwanej dalej "p.p.s.a." Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, a także gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn. Uznając, iż cofnięcie skargi jest w niniejszej sprawie dopuszczalne tzn. nie zmierza do obejścia prawa ani nie spowodowałoby utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności (art. 60 p.p.s.a.), Sąd orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

O zwrocie wpisu od skargi Sąd postanowił w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6231 Dozór techniczny
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej