Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 410/17 w sprawie ze skargi M. W. na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania p o s t a n a w i a: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r.

Inne orzeczenia o symbolu:
6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Postanowieniem starszego referendarza sądowego z dnia 26 czerwca 2017 r. wydanym w niniejszej sprawie, zwolniono skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowiono radcę prawnego z urzędu.

W piśmie z 28 lipca 2017 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (OIRP) poinformowała o wyznaczeniu radcy prawnego [...][...] pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 410/17 oddalono przedmiotową skargę M. W. Na rozprawie, po prawidłowym zawiadomieniu o jej terminie, wyznaczony z urzędu pełnomocnik nie stawił się.

W zakreślonym terminie radca prawny [...][...] nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 19 grudnia 2017 r., co determinowałoby wniesienie do Sądu skargi kasacyjnej lub opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Pismem z dnia 13 lutego 2018 r. Sąd zwrócił się do OIRP w Warszawie o wyznaczenie nowego pełnomocnika dla skarżącego.

Pismem z dnia 20 lutego 2018 r., OIRP w Warszawie poinformowała o wyznaczeniu pełnomocnikiem skarżącego radcę prawnego [...][...].

Pismem z dnia 6 marca 2018 r. ww. pełnomocnik złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Uzasadniając wniosek pełnomocnik podał, że informację o jego ustanowieniu odebrał w dniu 26 lutego 2018 r. po powrocie z urlopu, jednakże z uwagi na chorobę w dniach 26 lutego do 2 marca 2018 r., niezwłocznie dopiero w dniu 6 marca 2018 r. zapoznał się z aktami sprawy w siedzibie Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 dalej p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W okolicznościach niniejszej sprawy skarżący miał zatem prawo oczekiwać, że w związku z ustanowieniem pełnomocnika z urzędu to profesjonalny pełnomocnik będzie działał w jego sprawie i złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Ustanowiony w niniejszej sprawie drugi profesjonalny pełnomocnik zachował siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, bowiem zgodnie z jego oświadczeniem 26 lutego 2018 r. dowiedział się o ustanowieniu go pełnomocnikiem w sprawie, a z uwagi na chorobę od dnia 26 lutego do dnia 2 marca 2018 r. w dniu 6 marca 2018 r. nadał wniosek o przywrócenie terminu wraz z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem. Tym samym, w ocenie Sądu, spełniono warunek z art. 87 § 1 p.p.s.a.

Jak wynika z praktyki orzeczniczej sadów administracyjnych i sądów powszechnych, w przypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu po upływie terminu na wniesienie środka zaskarżenia, pełnomocnik ten wraz z tym środkiem zobowiązany jest złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Przyjmuje się bowiem, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Przy czym uznaje się, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia środka zaskarżenia ustaje w momencie, gdy pełnomocnik ma pełną możliwość działania w sprawie.

Mając na względzie powyższe, w świetle art. 86 § 1 p.p.s.a., uznać należało, że wniosek o przywrócenie terminu wniesiono z zachowaniem ustawowego terminu. Tym samym zgłoszony wniosek należało uwzględnić i przywrócić uchybiony termin.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne