Skarga R. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi R. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 lipca 2008 r. R. K., zwany dalej skarżącym, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...], kwestionując wysokość nałożonej kary pieniężnej w wysokości 8.650,00 złotych.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego VI z dnia 29 sierpnia 2008 r. skarżący został poinformowany, że pismem z dnia 12 lipca 2008 r. wniósł do Sądu skargę na decyzję organu I instancji. Z akt administracyjnych wynika, że skarżący w trakcie postępowania administracyjnego wniósł odwołanie od powyższej decyzji do organu II instancji, tj. Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który w dniu [...] czerwca 2008 r. wydał decyzję Nr [...]. W związku z tym, skarżący został wezwany do udzielenia, w terminie 7 dni, informacji, czy jego skarga dotyczy decyzji organu II instancji.

Pismem z dnia 5 września 2008 r. skarżący udzielił odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego VI, podając, że jego skarga dotyczy decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W myśl art. 52 § 2 cytowanej ustawy, przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Oznacza to, że przedmiotem skargi wniesionej do wojewódzkiego sądu administracyjnego można uczynić jedynie decyzję ostateczną w administracyjnym toku postępowania.

Skarga z dnia 12 lipca 2008 r. dotyczy decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2008 r., tj. decyzji I instancji, od której przysługiwał skarżącemu środek odwoławczy. Z odpowiedzi na skargę oraz z akt postępowania administracyjnego wynika, że skarżący taki wniosek złożył. Organ II instancji sprawę ponownie rozpatrzył i wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Jednocześnie organ pouczył skarżącego o przysługującym mu prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W związku z powyższym, skargę, której przedmiotem skarżący uczynił decyzję organu I instancji czyli decyzję nieostateczna, należało uznać za niedopuszczalną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego