Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska - Grońska po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat I. K. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi M. Z. i Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat I. K. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 marca 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 541/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. Z. i Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] (omyłkowo wskazano w ww. orzeczeniu [...] grudnia 2010 r. jako datę wydania zaskarżonej decyzji) w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyjnej.

Natomiast postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 541/11) skarżący M. Z. został zwolniony od kosztów sądowych i ustanowiono dla niego adwokata. Pismem z dnia [...] października 2013 r. (przesłanym Sądowi do wiadomości) Okręgowa Rada Adwokacka w W. poinformowała o wyznaczeniu adwokat I. K. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego M. Z.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, pismem z dnia [...] listopada 2013 r. pełnomocnik z urzędu zawiadomiła Sąd o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w imieniu skarżącego oraz o sporządzeniu opinii w tym przedmiocie, którą doręczyła skarżącemu i Okręgowej Radzie Adwokackiej w W., a także wniosła o przyznanie jej kosztów zastępstwa za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Jednocześnie oświadczyła, że koszty te nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - test jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm. (dalej rozporządzenie). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c) w innej sprawie - 240 zł.

Natomiast stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja dotycząca stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania jej z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej, a czynności pełnomocnika skarżącego z urzędu na etapie postępowania kasacyjnego polegały na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Zatem podstawę prawną do obliczenia wynagrodzenia dla wyznaczonej z urzędu adwokat I. K. (która reprezentowała skarżącego M. Z. wyłącznie w drugiej instancji postępowania sądowoadministracyjnego) za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego stanowi przepis § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia. W konsekwencji przysługujące jej wynagrodzenie wynosi 180 zł (co stanowi 75 % stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia), przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 41,40 zł.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1