Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 sierpnia 2015 r., którym oddalono wniosek o wyłączenie Sędziego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] grudnia 2014 r. [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia S. M. złożonego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 sierpnia 2015 r., którym oddalono wniosek o wyłączenie Sędziego w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] grudnia 2014 r. [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Skarżący - S. M., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej WSA) skargę, która została skierowana do rozpoznania na rozprawie w składzie trzech Sędziów.

Pismem z 31 lipca 2015 r. skarżący wniósł o wyłączenie jednego z Sędziów, będącego w składzie wyznaczonym do rozpoznania ww. skargi (k. 31 akt).

Sąd postanowieniem z 11 sierpnia 2015 r. oddalił wniosek o wyłączenie Sędziego (k. 40 akt).

Na powyższe postanowienie skarżący w terminie wniósł zażalenie (k. 53 akt).

Zarządzeniem z 17 września 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 60 akt).

Na zarządzenie w przedmiocie kosztów skarżący wniósł zażalenie (k. 67 akt), które Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 26 kwietnia 2016 r. oddalił.

Wobec powyższego WSA zarządzeniem z 4 maja 2016 r. (doręczonym 24 maja 2016 r.) poinformował skarżącego o konieczności wykonania przez niego zarządzenia z 17 września 2015 r., tj. uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie Sędziego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ), dalej p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Sądu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu, o czym Sąd skarżącego pouczył (k. 60, 61 i 91 akt).

Sąd ustalił, że dnia 22 października 2015 r. (z.p.o. k. 65 akt) skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z 11 sierpnia 2015 r. Następnie - po prawomocnym zakończeniu postępowania przed NSA, Sąd poinformował skarżącego o konieczności uiszczenia wpisu od ww. zażalenia, co nastąpiło 24 maja 2016 r. (z.p.o. 92 akt).

Zatem skarżący obowiązany był uiścić wpis od zażalenia w ustawowym terminie 7 dni, którego pierwszym dniem był 25 maja, a ostatnim 31 maja 2016 r. Sąd stwierdza, że w niniejszej sprawie wpis ów nie został uiszczony (vide notatka służbowa z 14 czerwca 2016 r.), wobec czego zażalenie na postanowienie z 11 sierpnia 2015 r. podlega odrzuceniu.

Sąd mając na względzie powyższe ustalenia orzekł jak w postanowieniu, czyniąc to w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a.

Strona 1/1