Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.S.A. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie usług telekomunikacyjnych p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2) zwrócić stronie skarżącej T. S.A. z siedzibą w W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 29 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi T. S.A. w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie projektu zmiany oferty ramowej określającej warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (sygn. akt VI SA/Wa 1507/08) uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję tegoż organu z dnia 17 lipca 2007 r. Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych wniesionych od powyższego orzeczenia, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej NSA) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania (wyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt II GSK 377/09).

W dniu 30 kwietnia 2010 r. do akt niniejszej sprawy (obecna sygn. akt: VI SA/Wa 738/10) wpłynęło pismo pełnomocnika strony skarżącej zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi oraz wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w przypadku skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie nie zaistniały okoliczności, które mogłyby uzasadniać uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne. Mając powyższe na uwadze, Sąd umorzył postępowanie.

O zwrocie stronie skarżącej całego uiszczonego przez nią wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1