Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 11 lutego 2013 r. J. W. (nazywany dalej "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (nazywanej dalej "Komisją" lub "organem") z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...], którą organ utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] nakładającą na skarżącego karę pieniężną w kwocie 5.000 złotych za rażące naruszenie przez spółkę D. S.A. obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zm., nazywanej dalej: "ustawą o ofercie"), w okresie pełnienia przez skarżącego funkcji członka zarządu spółki D. S.A.

Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, zgodnie z którym, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

W odpowiedzi na skargę Komisja podała, że wszczęcie postępowania administracyjnego w stosunku do skarżącego było konsekwencją wydania w dniu [...] października 2011r., na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, decyzji administracyjnej nakładającej na D. S.A. karę pieniężną w wysokości 200.000 zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, utrzymanej w mocy decyzją organu z dnia [...] marca 2012 r. nr [...].

D. S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji z dnia [...] marca 2012 r., który wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 882/12 oddalił skargę Spółki, która następnie wniosła od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę Komisja podniosła, że wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, musi być poprzedzone ostateczną decyzją Komisji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na emitenta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o ofercie. Tak też było w przedmiotowej sprawie. Komisja na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie nałożyła na D. S.A. karę pieniężną w wysokości 200.000 złotych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie. Komisja zaznaczyła przy tym, że prowadząc postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na skarżącego na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie, związana była ustaleniami stanu faktycznego poczynionymi w zakresie naruszeń spółki D. S.A., dokonanymi w ostatecznej decyzji dotyczącej Spółki. W tym zakresie Komisja nie prowadziła postępowania dowodowego, ani też nie dokonywała nowych ustaleń faktycznych, lecz oparła się na ustaleniach dokonanych w ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia sankcji na D. S.A.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego