Sprawa ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość i bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenia do sieci farmy wiatrowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość i bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenia do sieci farmy wiatrowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić skarżącej - E. O. sp. z o.o. z siedzibą w P. - kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
608 Energetyka i atomistyka
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie

E. O. sp. z o.o. z siedzibą w P. - skarżąca w niniejszej sprawie spółka, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przewlekłość i bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenia do sieci farmy wiatrowej.

Pismem z dnia 9 marca 2018 r. skarżąca spółka cofnęła skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1369 ze zm.; dalej "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził, by cofnięcie skargi zmierzało do wywołania wspomnianych w cytowanym wyżej przepisie skutków i z tych względów było niedopuszczalne.

Sąd uznając zatem cofnięcie skargi za skuteczne orzekł, jak w pkt 1 postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. O kosztach orzeczono w pkt 2, w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
608 Energetyka i atomistyka
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej