Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Z. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6255 Pozwolenia i urządzenia radiowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] maja 2009 r. skarżący, W. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]).

Zarządzeniem z dnia 23 lipca 2009 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. Skarżący wniósł zażalenie na powyższe wezwanie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 listopada 2009 r. Sygn. akt II GZ 239/09 oddalił zażalenie skarżącego na wezwanie do uiszczenia wpisu.

Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2009 r. (k. 44) - doręczonym skarżącemu w dniu 4 stycznia 2010 r. (k. 46) - strona została ponownie wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Z zamieszczonej w aktach sprawy informacji, udzielonej w dniu 25 stycznia 2010 r. przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (verte k. 47) wynika, iż po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych niezidentyfikowano wpłaty w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przepis art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 4 stycznia 2010 r., a więc termin do usunięcia przedmiotowego braku formalnego skargi upływał w dniu 11 stycznia 2010 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił stosownego wpisu, co potwierdza zamieszczona w aktach sprawy informacja udzielona w dniu 25 stycznia 2010 r., przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6255 Pozwolenia i urządzenia radiowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej