Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ewa Frąckiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S.A. z/s w T. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić T. S.A. z/s w T. kwotę 100 zł (stu złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

T. S.A. z/s w T. (dalej strona skarżąca) reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika złożyła za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na bezczynność tego organu w zakresie nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego. Do skargi został załączony dowód wpłaty w wysokości 100 złotych uiszczony tytułem stałego wpisu sądowego.

W złożonej odpowiedzi na skargę, organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na wydanie w toku postępowania administracyjnego decyzji tego organu z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...].

Wobec powyższego Sąd wezwaniem z dnia 13 sierpnia 2008 r. wezwał stronę skarżącą do udzielenia w terminie 7 dni informacji, czy w związku z wydaniem przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...], podtrzymuje niniejszą skargę. W odpowiedzi na niniejsze wezwanie strona skarżąca poinformowała Sąd, iż nie podtrzymuje wniesionej skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wnosi o umorzenie postępowania. Jednocześnie radca prawny reprezentujący stronę skarżącą wniósł, w oparciu o art. 201 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) - dalej zwana jako "p.p.s.a.", o przyznanie kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne. Jednocześnie po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, wynika że strona skarżąca bez wezwania uiściła w niniejszej sprawie wpis sądowy w wysokości 100 złotych.

Odnosząc się do wniosku pełnomocnika strony skarżącej złożony na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. o przyznanie kosztów postępowania, należy zauważyć, iż zgodnie z tym przepisem zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 tej ustawy. Z kolei art. 54 § 3 p.p.s.a. stanowi, że organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z akt sprawy, jak i samej treści decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...] jednoznacznie wynika, że zakończyła ona postępowanie odwoławcze od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jednak decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego została wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.), a nie w oparciu o przepis art. 54 § 3 p.p.s.a., w związku z powyższym wniosek pełnomocnika strony skarżącej jest w sprawie niniejszej bezpodstawny.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 161 § 1 pkt 1) oraz art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego