Sprawa ze skargi P. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11 postanawia odrzucić skargę P. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 270 - zwanej dalej p.p.s.a.), w przypadkach przewidzianych w Dziale VII tej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Wymogi formalne, jakim powinna odpowiadać skarga o wznowienie postępowania, określone są m.in. w art. 279 p.p.s.a. Po myśli tego przepisu, skarga powinna zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Podane wymogi skargi o wznowienie postępowania są niezbędne do zakreślenia przedmiotu postępowania, a ich niedochowanie stanowi brak formalny skargi.

Ponadto skarga o wznowienie postępowania sądowego, jak każde inne pismo strony kierowane do sądu powinna zawierać m.in. elementy, o których mowa w art. 46 § 1 p.p.s.a., a więc: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

Zaznaczyć należy, że Przewodniczący Wydziału dokonując wstępnego badania skargi o wznowienie pod względem dochowania warunków formalnych wskazanych w art. 46-47 oraz art. 279 p.p.s.a., wzywa stronę do uzupełnienia dostrzeżonych w tym zakresie braków z pouczeniem o rygorze w postaci odrzucenia tej skargi.

W niniejszej sprawie P. K.i złożył skargę o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11, jednakże nie opatrzył jej własnoręcznym podpisem. W związku z tym skarżący w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 28 maja 2012 r., został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania poprzez jej podpisanie.

Odpis wymienionego zarządzenia, został doręczony skarżącemu w dniu 1 czerwca 2012 r.

Wskazać należy, iż skarżący nie podpisał skargi o wznowienie postępowania, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do jej podpisania.

Tym samym wniesiona skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 276 p.p.s.a., podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego