Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie : stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 3 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak : [...] w przedmiocie : stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia : zawiesić postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga J.W. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak : [...].

W nadesłanej odpowiedzi na skargę organ wskazał, iż toczy się przed nim postępowanie z wniosku J. W. z dnia [...] (data wszczęcia postępowania 30 marzec 2012 r.) w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego do Sądu postanowienia z dnia [...].

W dniu 10 września 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego o zawieszenie postępowania sądowego zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a. z uwagi na toczące się przed organem postępowanie wszczęte w dniu 30 marca 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaskarżonego do Sądu postanowienia. Organ wskazał, iż informacja o wszczętym z wniosku skarżącej postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia została zamieszczona w odpowiedzi na skargę. Jednocześnie organ wniósł o wypożyczenie całości akt sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania.

W niniejszej sprawie skarżąca wniosła skargę do Sądu w dniu 18 maja 2012 r. (data stempla biura podawczego) tj. po wszczęciu przez organ w dniu 30 marca 2012 r. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia objętego skargą do Sądu.

Ze złożonego przez organ wniosku wynika, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu nie zostało jeszcze zakończone przez organ.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zawiesił postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia prowadzonego przez organ postępowania.

Z tej przyczyny, na podstawie art. 56 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny