Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izy Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izy Inżynierów Budownictwa z dnia [...] października 2009 r. znak: [...] w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych postanawia: przywrócić M. R. termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 grudnia 2009 r., doręczonym w dniu 16 grudnia 2009 r. przesłano do M. R. odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 29 stycznia 2009 r. (data nadania w UP) wpłynął do Sądu wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] października 2009 r.

W uzasadnieniu wniosku strona podniosła, iż następnego dnia, po doręczeniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego dokonała przelewu bankowego należnej kwoty. Wskazała, iż do dnia 28 stycznia 2010 r. pozostawała w przekonaniu, iż należycie wywiązała się z nałożonego zobowiązania, do czasu kiedy zauważyła, iż na jej rachunek bankowy została przesłana kwota z adnotacją "błędny numer rachunku adresata". Skarżąca zauważyła, iż po porównaniu numeru rachunku wskazanego na druku przelewu, otrzymanego z WSA z tym wpisanym w trakcie dokonywania płatności drogą internetową, okazało się, iż omyłkowo wpisała w ciągu o jedną cyfrę "0" za dużo, co z kolei spowodowało niezapisanie ostatniej cyfry przelewu, także że zachowany został 26-cio cyfrowy format numerów rachunków, a potwierdzenie transakcji do zrealizowania było możliwe. Wskazała, iż po powzięciu wiadomości o zwrocie wpisu, tj. w dniu 29 stycznia 2010 r. dokonała ponownie opłaty na właściwy numer rachunku.

W jej ocenie, wniosek o przywrócenie terminu zasługuje na uwzględnienie, bowiem nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie nie było przez nią zawinione, dochowała należytej staranności uiszczając wpis już w dniu następnym po otrzymaniu zarządzenia, a wskutek omyłki pisarskie, opłata nie została zarachowana u jej odbiorcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 § 1 i § 4 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Natomiast zgodnie z art. 87 § 2 w/w ustawy, w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Kryterium braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, polega na dopełnieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd powinien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy.

Przywrócenia terminu może domagać się strona, która przyznaje, iż nie dokonała czynności w terminie i jest w stanie uprawdopodobnić, że stało się tak bez jej winy ze względu na wystąpienie okoliczności od niej niezależnych, którym pomimo dołożenia należytej staranności nie była w stanie przeciwdziałać (post. NSA z dnia 25 maja 2004 r., FZ 63/04, niepubl.).

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skarżąca M. R. uprawdopodobniła okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. W ocenie Sądu dochowała ona należytej staranności przy prowadzeniu swoich spraw. Wprawdzie na skutek omyłki pisarskiej należny wpis sądowy nie został uiszczony w zakreślonym przez Sąd terminie, to jednakże biorąc pod uwagę czynności dokonywane przez stronę zarówno po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, jak również po powzięciu wiadomości o niedochowaniu terminu do jego uiszczenia, zachodzą okoliczność, które przemawiają za uwzględnieniem wniosku o przywrócenie terminu. Ponadto równocześnie z wnioskiem dokonała ona uchybionej czynności, tj. uiściła należy wpis sądowy, w terminie siedmiodniowym od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne